Vertreibungs-Gesetz

12.330/1945. M. E. számú rendelet a magyarországi német lakosságnak Németországba való kitelepítésérõl
(Kihírdettetett 1945. dec. 29-én. — M. K.* 211. szám)
Verordnung Nr. 12.330/1945. M. E. über die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung Ungarns nach Deutschland
(Veröffentlicht am 29. Dez. 1945. — M. K.* Nr. 211)
A minisztérium és a Szövetséges Ellenörzõ Tanács 1945. évi november hó 20-án kelt és a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítésérõl szóló határozat végrehajtásának tárgyában az 1945:XI. tc. 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli:

I. § Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási összírás alkalmával német nemzetiséginek vagy anyanyelvûnek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásura változtatta vissza, továbbá az, aki a Volskbundnak vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt.

Aufgrund des Beschlusses des Ministeriums und des Allierten Kontroll-Rates vom 20. November 1945  über die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung Ungarns nach Deutschland wird in Sachen Durchführung des erhaltenen Auftrags nach § 15 des Gesetzesartikels 1945:XI Folgendes verfügt:

I. § Zur Umsiedlung nach Deutschland sind jene ungarischen Staatsbürger verpflichtet, die sich anlässlich der letzten Volkszählung zur deutschen Nationalität oder Muttersprache bekannt haben, oder die ihren madjarisierten Namen in einen deutsch klingenden zurückändern ließen, ferner die Mitglied einer bewaffneten deutschen Einheit (SS) waren.

* M. K. = Magyar Közlöny * M. K. = Ungarischer Staatsanzeiger